Bare 10 prosent er svært interessert i politikk

I forbindelse med valg og valgkamper kan man få inntrykk av at store deler av befolkningen er engasjert og interessert i det som foregår. Sannheten er imidlertid at det er relativt få som er svært interessert i politikk. I Valgundersøkelsene finner vi at omlag 10 prosent av befolkningen sier de er meget eller svært interessert […]

Hvilke partier stemmer førstegangsvelgerne på?

Førstegangsvelgernes stemmegivning er spesielt interessant fordi den kan gi et forvarsel om det som vil skje ved fremtidige valg. Partier som mister oppslutning blant de yngste velgerne vil være bekymret for å om dette er et signal om at det kommer til å gå dårlig med partiet fremover. De norske valgundersøkelsene dekker perioden 1957 til […]

Meningsmålinger for dummies

Meningsmåling, opinionsundersøkelse, gallup, partibarometer: kjært barn har mange navn. Hver dag er man nesten sikker på å bli presentert for en eller annen måling eller undersøkelse som sier noe om hva Ola og Kari Nordmann mener om dette eller hint. Like ofte vil noen av oss rynke på nesen og ha innvendinger mot den den […]

Flere velgere på vandring

Henry Valen ga i 1981 ut en bok med tittelen «Velgere på vandring». Det at velgerne skifter parti fra et valg til det neste er med andre ord ikke noe nytt. Velgervandringene økt markant fra midten av 1960-tallet fram mot valget i 1973, for å dempes ned mot begynnelsen av 1980-tallet. I perioden 1985-89 økte vandringene […]

Velgerne føler seg fortsatt knyttet til partiene

Velgernes tilknytning til politiske partier er målt i de norske valgundersøkelsene helt siden 1965. Spørsmålet har vært formulert slik: «Tenker du på deg selv som en høyremann/kvinne, en arbeiderpartimann/kvinne, en SV-mann/kvinne og så videre, eller føler du deg ikke knyttet til noen av partiene?» De som svarer bekreftende og nevner et parti, får følgende oppfølgingsspørsmål: […]

Den politiske tilliten går i bølger

I de norske valgundersøkelsene er det stilt spørsmål om tillit til politikerne helt siden 1973. Undersøkelsene viser at tilliten til norske politikere har gått i bølger. Tilliten sank fram mot 1973, steg fram mot 1977 og holdt seg på samme nivå til 1985. Tilliten sank så mot slutten av 1980-tallet, for så å stige igjen […]

Meningsmålinger siste måned (stortingsvalg)

Alle partibarometre publisert siste måned og gjennomsnittsberegning. Oversikten oppdateres i slutten av hver måned når alle målingene er på plass. Se arkiv over tidligere målinger.

Partiprofiler 2005-2017

Hvor mange selvstendig næringsdrivende stemmer Høyre? Hvor mange arbeidere stemmer Arbeiderpartiet? Med data fra Valgundersøkelsene ved Institutt for samfunnsforskning / Statistisk sentralbyrå vises oppslutning om de enkelte partiene i ulike sosiale grupper. I tillegg vises partienes profiler, det vil si hvor stor andel de ulike gruppene utgjør av hvert partis velgerskare. Data er hentet fra […]

Ny fylkesfordeling av mandatene i 2021

Endringer av fylkesgrensene og oppdaterte befolkningstall fra 2019 viser at fylkesfordelingen av mandater vil endres foran valget i 2021. Foreløpige beregninger viser at tre mandater skifter fylke. Akershusvile få to mye mandater, mens Oslo vil få ett mandat til. Buskerud, Møre og Romsdal og Oppland mister ett mandat hver. Den endelige fylkesfordelingen vil bygge på […]

Valget i 2017 ville fått et annet utfall med nye fylkesgrenser

Endringer av fylkesgrensene og oppdaterte befolkningstall viser at fylkesfordelingen vil bli annerledes ved valget i 2021 enn i 2017. Partienes stemmetall er det samme, men fordelingen på fylkene ville blitt annerledes. Dette får konsekvenser for partienes mandatgevinst og i enda større grad for hvilke representanter som ville blitt valgt inn.  To mandater ville skiftet parti: […]