Andel kvinner i kommunestyrer og fylkesting 1901-2015

Andelen kvinner i fylkestingene har helt siden direkte fylkestingsvalg ble innført i 1975 ligger litt over kvinneandelen i kommunestyrene. Sett under ett har i midlertid kvinenandelen økt over tid.