Andel kvinner i kommunestyrer og fylkesting 1901-2019

Andelen kvinner i fylkestingene har helt siden direkte fylkestingsvalg ble innført i 1975 ligger litt over kvinneandelen i kommunestyrene. Kvinneandelen har imidlertid økt over tid, og nådde et nytt topp-punkt både i kommunestyrer og fylkesting i 2019.

LO-medlemmenes stemmegivning 1965-2017

LO-medlemmer har tradisjonelt vært trofaste Arbeiderpartivelgere, eller i alle fall stemt på partier til venstre for sentrum. I de senere år har imidlertid LO-medlemmenes stemmegivning variert mer og vært preget av oppslutning også om partier på høyresiden. I 2001, da Arbeiderpartiet gjorde sitt dårligste stortingsvalg siden 1924, var det bare 33 prosent av LO-medlemmene som […]

Resultater fra skolevalgene 1983-2019

Valgresultater fra skolevalgene i perioden 1983-2019. I perioden 1983-1987 ble skolevalgene gjennomført dels i regi av AUF og dels i samarbeid mellom AUF og Unge Høyre. I 1989 ble skolevalget arrangert av IBM og NRK. Fra og med 1993 har Norsk senter for forskningsdata (tidligere Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste) (NSD) hatt ansvaret for gjennomføringen av disse […]