Den norske valgordningen

Les om hvordan den norske valgordningen fungerer ved stortingsvalg.

Minste oppslutning for å vinne mandat ved stortingsvalg

Når det stunder til stortingsvalg, er mange opptatt av hvor stor eller rettere liten andel av stemmene partiene/listene må ha for å være sikre på å vinne mandat. Dette kan vises rent historisk – ved å f.eks. å se på den laveste oppslutning et parti har hatt for å få mandat, evenmtuelt i gjennomsnitt over en lengre tidsperiode, eller man kan foreta teoretiske beregninger.  Etter at vi fikk utjevningsmandater, er det antallet distriktsmandater som er grunnlaget for beregningene. Vær oppmerksom på at antallet mandater i fylkene har variert over tid, slik at man ikke kan sammenligne alle valgene direkte.

 

Minste oppslutning for å vinne mandat i fylket

Utjevningsmandater – lettere enn du tror

Mange klager over at det er vanskelig å forstå utjevningsmandatene i den nåværende valgordningen. Særlig er det vanskelig å forstå hvordan man kommer fram til hvor partiene skal få sine utjevningsmandater, altså hvilke fylker “utjevningsrepresentantene” kommer fra. Ofte er det små marginer som avgjør om partiet får sine utjevningsmandater i det ene eller det andre fylket. I dette notatet forsøker jeg å forklare framgangsmåten på en enkel måte.

Med andre ord: utjevningsmandater på 1-2-3

 

Varierende første delingstall – 2017

I vår valgordning fordeles mandatene på partiene etter den modifiserte Sainte-Laguës metode. Det vil si en oddetallsrekke der første divisor 1,0 er endret til 1,4. Hensikten er at dette skal gi et visst “styringstillegg” til de store partiene og hindre politisk fragmentering. Spørsmålet er imidlertid hvor stor effekt dette har for mandatfordelingen. I tabellen viser vi hvor mange mandater de enkelte partiene får hvis vi varierer det første delingstallet fra 1,0 til 2,0. Ved valget i 2017 ville Miljøpartiet De Grønne fått ett mandat ekstra hvis delingstallet hadde vært 2,0. Senterpartiet ville da mistet ett mandat. Med et delingstall på 1,0 ville MDG fått to mandater ekstra, men da på bekostning av Kristelig Folkeparti og Høyre.

 

Vis tabell

 

Ny revisjon av valgloven

I 2017 nedsatte regjeringen et nytt valglovutvalg som skal “fremme et helhetlig forslag til en ny valglov” innen utløpet av 2019. I den forbindelse kan det være interessant å se tilbake på kapitlet “Valgordningen – proporsjonalitet og distriktsrepresentasjon”  som jeg skrev i boken “Stortingets historie 1964-2014” (redigert av H.M. Narud, K.Heidar og T. Grønli, Fagbokforlaget, Bergen, 2014). I avslutningen av dette kapitlet skriver jeg:

Hvor vil neste slag stå?
Valgordningsdebattenes hyppighet og intensitet er på mange måter et tegn på et levende demokrati. Spørsmålet er derfor ikke om den nåværende valgordning vil bli endret, men når det vil skje. Det er rimelig å tro at særlig to spørsmål vil bli gjenstand for debatt i årene fremover. Det gjelder for det første velgernes mulighet til å påvirke valget av personer også ved stortingsvalg. Som nevnt påpekte OSSE dette i forbindelse med valget i 2009. For det andre vil trolig spørsmålet om arealfaktoren dukke opp igjen. Tidligere valgordningsdebatter har imidlertid vist at de folkevalgte ikke ønsker å endre valgordningen for ofte. Dels fordi man ønsker å høste erfaringer med en ny ordning over tid, og dels fordi velgerne skal bli vant til ordningen og få tillit til den. Slik blir debatten om valgordninger også et spørsmål om å finne balansen mellom kontinuitet og endring, og mellom egeninteresse og demokratiske prinsipper.

 

Mandat for valglovutvalget

 

Hvem sitter i valglovutvalget?

Den norske stortingsvalgsordningen og dens politiske konsekvenser

Denne artikkelen gir en oversikt over hovedtyper av valgordninger og utviklingen av den norske valgordningen for stortingsvalg, samt en analyse av den nåværende ordningen med vekt på dens politiske konsekvenser. Sett under ett er den valgordningen som ble vedtatt i 2003 blitt mer partipolitisk proporsjonal enn tidligere, samtidig som den geografiske fordelingen av mandatene er blitt mer systematisk og ikke like skjev som tidligere. Både den nåværende ordning og tidligere ordninger kombinerer elementer som avspeiler ulike prinsipper og hensyn. Dels ønsket om større partipolitisk proporsjonalitet, og dels ønsket om at partisystemet ikke bør fragmenteres.
Artikkelen ble valgt ut som den beste artikkelen i 2010-årgangen av Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. I den forbindelse er den blitt oversatt til engelsk og publisert i World Political Science Review.

 

Last ned artikkel