Ny bok: Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017

Den 12. august 2019 ble den nye boken om stortingsvalget i 2017 presentert under Arendalsuken. Boken heter Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget i 2017 (Cappelen Damm Akademisk, Oslo, 2019) og er redigert av Johannes Bergh og Bernt Aardal med bidrag fra Anders Todal Jenssen, Toril Aalberg, Elisabeth Ivarsflaten, Dag Arne Christensen, Staffan Kumlin, Rune Karlsen, Atle H. Haugsgjerd, Peter Maurer og Tor Syrstad.

Stortingsvalget 2017 var en seier for den sittende regjeringen bestående av Høyre og Fremskrittspartiet som beholdt det «borgerlige» flertallet på Stortinget, og dermed også regjeringsgrunnlaget. Likevel mistet de borgerlige partiene velgere. Det samme gjorde det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet. Alle andre partier på den rødgrønne siden (Rødt, SV, Sp og MDG) gikk frem. I Velgere og valgkamp fokuserer vi på velgerne som stod bak dette valgresultatet.

• Hva kjennetegner norske velgere anno 2017? • Ser vi en rødgrønn velgervind som kan forklare fremgangen til de mindre partiene på den siden av politikken?
• Eller, heller norske velgere mer mot sentrum-høyre, siden det borgerlige flertallet bestod, og Høyre og Frp opplevde mindre regjeringsslitasje enn andre norske regjeringer i nyere tid?
• Hvor viktig var valgkampen for det endelige resultatet?
• Hvor viktig er populisme i norsk politikk?
• Hvilken rolle spiller innvandringssaken, som blir nevnt av rekordmange velgere som den viktigste saken for deres stemmegivning?
• Hva med velferdspolitiske spørsmål, som velgerne i nesten alle valg i nyere tid oppgir som viktig for deres stemmegivning?
• Ser vi en økt grad av polarisering i norsk politikk? • Hvilken rolle spiller følelser når velgerne gjør seg opp en mening om politiske spørsmål?
• Hva kjennetegner de som aldri stemmer ved norske valg?

Dette er blant spørsmålene som forsøkes besvart i denne boken. Det empiriske materialet som benyttes stammer i hovedsak fra stortingsvalget 2017. I tillegg benytter vi 60 år lange tidsserier som går tilbake til den første norske valgundersøkelsen i 1957. Analysene i hvert av kapitlene i Velgere og valgkamp handler ikke bare om ett valg, men søker gjennomgående å analysere norsk politikk og velgeratferd mer allment.

 

Publikasjonen I valgkampens hete

Bernt Aardal, Anne Krogstad og Hanne Marthe Narud (red.). Mediene spiller en avgjørende rolle i moderne valgkamper. Boken studerer samspillet mellom medienes dekning, partienes og politikernes strategier og velgernes reaksjoner. Hvordan håndterer aktører som partier og politiske ledere de nye strategiske utfordringer som troløse velgere og en medialisert valgkamp fører med seg? I hvilken grad og på hvilken måte blir velgerne påvirket av medievalgkampens forløp og innhold? Boken er utgitt av Universitetsforlaget.

Publikasjonen Norske velgere

Bernt Aardal (red.). Med bidrag av H.M.Narud, F.Berglund, R.Karlsen, G.Stavn og S.Holberg. Da Stein Rokkan i midten av 1960-årene skuet tilbake på norsk politikk, fant han at partimønsteret hadde holdt seg overraskende stabilt siden 1920-årene. Hvis vi i dag ser tilbake 30-40 år, finner vi betydelige endringer. Både SV og FrP er eksempler på at nye partier kan ta opp kampen med de mer etablerte partiene. Men konkurransen om velgerne er hard. Hvordan lykkes partiene med balansegangen mellom å nå nye velgergrupper og samtidig holde på sine tidligere velgere? Blir valg av parti gradvis tømt for politisk innhold og i stedet et spørsmål om livsstil og forbruksvaner?
Boken er utgitt av N.W. Damm & Søn.

Til forlaget

Publikasjonen Det politiske landskap

Bernt Aardal (red.). Med bidrag av Frode Berglund, Anne Therese Gullberg, Anders Todal Jenssen, Rune Karlsen, Ola Listhaug, Hanne Marthe Narud og Andreas Tjernshaugen. Boken er utgitt av Cappelen Damm Akademisk. Bokens tittel viser til et forsøk på å tegne et politisk kart over norske velgere og partier. Når man skal tegne kart, trenger man kartkoordinater. Tidligere var sosiale bakgrunnsforhold viktige koordinater. I dag legger vi større vekt på velgernes subjektive standpunkter og politiske grunnholdninger. I motsetning til vanlige kart er politiske kart plastiske – de skifter over tid. Analysene har likevel vist at velgernes grunnholdninger – dvs. kartets «koordinater» – er overraskende stabile på individnivå.

Til forlaget

Det politiske landskap

Boken tegner et politisk kart over norske velgere og partier. Tidligere var sosiale bakgrunnsforhold viktige kartkoordinater. I dag spiller velgernes subjektive standpunkter og politiske grunnholdninger større rolle. I motsetning til vanlige kart er politiske kart plastiske – de skifter over tid. Analysene viser likevel at velgernes grunnholdninger – dvs. kartets “koordinater” – er overraskende stabile på individnivå.

Til forlaget

Publikasjonen Valg og velgere

Var dannelsen av regjeringen Solberg uttrykk for et stemningsskifte blant norske velgere? Hadde velgerne beveget seg mot høyre? Skyldtes Miljøpartiet de Grønnes inntreden på Stortinget en ny grønn bølge? Var «regjeringsslitasje» årsaken til at den rødgrønne regjeringen tapte valget, eller ønsket velgerne en ny politisk kurs? Dette er noen av temaene som tas opp i denne boken.

Til forlaget